İDEAL İZMİR – İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

ideal_dr

İşyeri Hekimliği Eğitim Programına Katılabilecekler

Türkiye’de ki tıp fakültelerinden ve yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olup denkliği almış ve diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanmış tüm hekimler İşyeri Hekimliği Eğitim Programına katılabilirler.

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı

Eğitim Süresi: Toplam 220 saattir

Uzaktan Eğitim

İnternet üzerinden verilecek 90 saatlik bir eğitim programıdır.
Uzaktan eğitimin 9 saatlik bölümü eşzamanlı eğitimdir.

Eşzamanlı Eğitim

Eğiticiler ile bir veya daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman dilimde bir arada olduğu eğitimdir.

Yüz Yüze Eğitim

İDEAL Eğitim Kurumunda örgün olarak görülen eğitim programdır.
En az 90 saatlik bir eğitim programıdır.
45 dakikalık ders, 15 dakikalık dinlenme sürelerinden oluşmaktadır.

Pratik Eğitim

En az bir iş güvenliği uzmanın bulunduğu firmada yapılması zorunlu olan eğitim programıdır.
40 Saatlik bir staj dönemidir.

İşyeri Hekimliği Eğitim Programı İçin İstenen Belgeler

Noter Onaylı Diploma Fotokopisi
Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İşyeri Hekimliği Eğitim Programı Eğitim İçeriği

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
Türkiye’ de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
Temel Hukuk
İş Hukuku
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Risk Yönetiminin Değerlendirilmesi
İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
Çalışma Ortamı Gözetimi
İş Hijyeni
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Ergonomi
Korunma Politikaları
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
Yanıcı Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar
Büyük Endüstriyel Kazalar
İş Kazaları
İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi
Meslek Hastalıklarına Giriş
İşle İlgili Hastalıklar
Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları
Mesleki Genitoüriner Meslek Hastalıkları
Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar
Mesleki Kanserler
Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
Mesleki İşitme Kayıpları
Toksikoloji
İş Sağlığında Güncel Konular
Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
Çalışma Yaşamı ve Beslenme
Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Ve Güvenlik Eğitimi ve İletişimi
İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım
İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi
İş Sağlığı Etiği
Küçük Grup Dinamiği Dayalı Vaka Çalışması
Son Test Ve Genel Değerlendirme

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

İşyeri Hekimleri İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

        Rehberlik ve Danışmanlık

Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ve ortamı gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakım ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak,
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesiyle ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerlerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçları işçilerin sağlığı yönünden değerlendirilmesini yapmak,
İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitesini dikkate alarak iş ile işçi arasındaki uyumu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktöründen korunmaları için araştırmalar yapmaktır,

        Sağlık Gözetimi

Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarda ve Ek-7 de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışmasında sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalıştırılması tavsiye edilmektedir,
Hassas risk grupları meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar kronik hastalığı olanlar madde bağımlılığı olanlar birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,,
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek, onların rızasını almak sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
Gerekli laboratuar tetkikleri ve radyolojik muayeneler portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmalarını yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
Yıllık çalışma planını bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak hazırlamak, işyeri ile ilgili sağlık çalışmalarını kaydetmek ve Ek-5 te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa göndermektir.

        Eğitim Ve Bilgilendirme

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelinin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
Hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim sağlanması için ilgili taraflarla iş birliği yapmak,
İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konuşlarında eğitim vermek ve bu eğitimin sürekliliğini sağlamak,
Bağımlılık yapan maddelerin kullanımını zararları konusunda işyerinde eğitim vermek,

        İlgili Birimlerle İşbirliği

İş sağlığı ve Güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
İş kazasına uğrayan ve meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerlerindeki ilgili birimlerle meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile iş birliği içinde çalışmak,
İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
Yeni teknoloji, ve donanım sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların iyileştirilmesi çalışmalarına katılmak,
Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde yıllık çalışma planını ve yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
Yöneticilere bulunması halinde iş sağlığı güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere genel sağlık iş sağlığı ve güvenliği hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla iş birliği yapmak.

 

 

[divide style=”3″]

İDEAL İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM SAĞLIK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | İDEAL İZMİR | İDEAL İŞ SAĞLIĞI |İDEAL İŞ GÜVENLİĞİ | İDEAL DANIŞMANLIK | İDEAL EĞİTİM HİZMETLERİ

 

ideal,idealisg,idealegitim,idealizmir,ideal izmir,izmir ideal,ideal iş sağlığı,ideal iş güvenliği,ideal danışmanlık hizmetleri,izmir iş güvenliği,izmir iş sağlığı,izmir eğitim,iş güvenliği uzmanlığı eğitimi,işyeri hekimliği eğitimi,izmir danışmanlık,ideal izmir danışmanlık,ideal izmir iş sağlığı,ideal izmir iş güvenliği,ideal eğitim hizmetleri, ,ideal izmir egitim hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.