İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 18 Ağustos 2013 Sınavı Uygulama Duyurusu

idealisg_sinav

İşyeri Hekimliği ve  İş Güvenliği Uzmanlığı 18 Ağustos 2013 Sınavı Uygulama Duyurusu

SINAVIN ADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  İşyeri Hekimliği ve  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

SINAV ÜCRETİ

Aday;  35  (otuzbeş)  TL  KDV  dahil  sınav  ücretini  18-30  Temmuz  2013  tarihlerinde;  MEB  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye  İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi,Türkiye  Vakıflar  Bankası  Ankara Merkez  Şubesi  veya Türkiye  Halk  Bankası  Küçükesat  Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

Sınava  girecek  aday,  sınav  ücretini  yatırdıktan  sonra  sınav  başvurusunu  18-30  Temmuz  2013    ,2013 tarihlerinde  adayın  son  altı  ay  içerisinde  çekilmiş  vesikalık  fotoğrafını  tarattıktan  sonra http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır.
Adaylara  ait  fotoğraflı  sınav giriş belgeleri; 06 Ağustos 2013  tarihinde   http://www.meb.gov.tr  internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.

SINAV YERİ

ANKARA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

18 Ağustos 2013, Pazar  günü,  Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.Sınavda  100  soruluk  çoktan  seçmeli  (dört  seçenekli)  testlerden  oluşan  A  ve  B  soru  kitapçığı kullanılacaktır.Adaylar  sınava;  fotoğraflı  sınav  giriş  belgesi  (06  Ağustos  2013  tarihinde    http://www.meb.gov.tr, adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)  ile gireceklerdir.  Fotoğraflı  sınav  giriş  belgesi  ve  özel  kimlik  belgesi  yanında  olmayan  adaylar  ile  cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Sınav öncesinde ve  sınav anında YEĞİTEK  tarafından  tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum  onaylı  örneği  veya  adayın  özür  durumunun  resmi  olarak  işlenmiş  olduğu  nüfus  cüzdanı örneğinin  herhangi  birisinin  bir  nüshasını  bağlı  bulunduğu  kuruma  ya  da  aday  resmi  bir  kurumda görevli  değil  ise  sınav  talep  eden  İSGGM’ye  teslim  edecek  ve  aday  tarafından  elektronik  başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak  istediği hizmet”  ile  ilgili uygun olan kutucuğu  işaretleyecektir.Beyan  edilen  özür  durumunun doğruluğundan  başvuruyu  yapan  aday,  raporun  geçerliliğinden  ise  ilgili kurum sorumlu olacaktır.

SINAV SORULARI

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.

İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO     KONU ADI                       YÜZDE  (%) ORANI

1        Hukuk                                          5
2        Genel İSG Konuları                   15
3        Mevzuat                                    30
4        Sağlık                                         35
5        Teknik                                        15

A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO    KONU ADI                        YÜZDE  (%) ORANI

1        Hukuk                                           5
2        Genel İSG Konuları                    15
3        Mevzuat                                     30
4        Sağlık                                         10
5        Teknik                                         40

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO      GRUP ADI

1                          İşyeri hekimliği
2                          C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
3                          B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
4                          A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

Sınava  giren  adayın  cevap  kâğıdı  2  (iki)  adet  optik  okuyucu  tarafından  çift  kontrol  sistemiyle okutulacaktır.
Sınava  giren  tüm  adaylar  için  [Puan  =   (Doğru  Sayısı  /Soru  Sayısı)  x  100]  formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.Cevap  anahtarında  hata  olması   ve  bu  hususun  komisyon  kararı   ile  belirlenmesi sonucunda  ilgili  soru/sorular  iptal  edilmeyecektir. Cevap  anahtarı hatalı  bulunan  soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.Değerlendirme  sırasında  hatalı  soru/sorular  çıkması  durumunda,  hatalı  bulunan  soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla  ilgili  bilgilendirmeler  ve  iletişim  için  adaylar  MEB  İletişim  Merkezi  ”Alo  147” telefonundan yararlanabileceklerdir.

Sınavla i lgi l i  duyuru ve i lanlar  Millî Eğitim Bakanlığı ve  İş Sağl ığı   ve Güvenl iği  Genel Müdürlüğü  tarafından yapılacaktır.
Sınav  soru  ve  cevap  anahtarları  20  Ağustos  2013  tarihinde  http://www.meb.gov.tr  ve
http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır.Adayların  sınav  sonuçları  12    Eylül  2013  tarihinde  İş  Sağl ığı   ve  Güvenl iği   Genel Müdürlüğü’ne  teslim  edilecek,  http://www.meb.gov.tr  ve  http://www.isggm.gov.tr  internet
adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

Adaylar;  sınav  sorular ına  ilişkin  i t irazlarını ,   soru  ve  cevap  anahtarlarının http://www.meb.gov.tr  ve  http://www.isggm.gov.tr  internet  adreslerinde  yayımlanmasından itibaren   en geç 3  (üç)  iş günü  içerisinde,    İş  Sağlığı   ve  Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne
yapabileceklerdir.Adayların  sınav  sorularına  itiraz  başvuruları,  İş  Sağlığı  ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  Döner Sermaye  İşletme Müdürlüğünün  Ziraat Bankası Emek  Şubesindeki TR  85  0001  0007  6540 5083  1150  07    IBAN No’lu hesabına  itiraz  edilecek her bir  soru  için    10 TL  (KDV dahil) “sorulara  itiraz  ücreti”  adı  altında  yatırarak  alınan  banka  dekontu  ve  dilekçe  ile  kabul edilecektir.

Başvuru  adresi  ise, Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak  Servisi  İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.

Sınav  sorularına  ilişkin  itirazlar,  en  geç  10  (on)  gün  içerisinde  İSGGM  tarafından  incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.Adayların  sınav  uygulamasına  ve  sonuçlara  (bilimsel  içerikli  itirazların  sonuçlandırılıp  kesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç  5  (beş)  iş  günü  içerisinde;  MEB  Destek  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğü  Döner  Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası  Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi  ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden  herhangi  birine,  “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.Başvuru  adresi  ise, Çalışma  ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel  Evrak  Servisi  İnönü Bulvarı
No:42  Emek-ANKARA’dır.  İtiraz  başvuruları  topluca,  İSGGM  tarafından  alınıp  MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan  itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.Sınav uygulamasına ve  sonuçlara  ilişkin  itirazlar  10  (on) gün  içerisinde YEĞİTEK  tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye  bildirilecektir.

Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.

Başvurusu  ya  da  sınavı  geçersiz  sayılan,  sınava  girmeyen,  sınava  alınmayan  ya  da  sınavdan çıkarılan,  adayların  bu  konuyla  ilgili  itiraz  başvuruları  dikkate  alınmaz.  Ancak;  adayın  kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu  ile  başvuruda  bulunduğu  takdirde  kendisine  ücret  iadesi  yapılabilecektir.  Ücret  iadesi alabilecek  adaylar  Millî  Eğitim  Bakanlığının  resmi  internet  sitesinden  sorgulatma  yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir. 18 Ağustos 2013  tarihli sınav  için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecektir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
[button color=”blue” link=”http://www.idealisgegitim.com.tr/Mevzuatlar/isyeri-hekimligi-ve-is-guvenligi-uzmanlıgi-18agustos2013-sinavi-uygulama-duyurusu.pdf” size=”big” target=”_blank” font=”tahoma” align=”left”]18 Ağustos 2013 Sınavı Uygulama Duyurusu >PDF İNDİR >>[/button]
[divide style=”2″]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ :: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ :: İDEAL İSG  İZMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.