İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Uygulama Duyurusu

idealisg_sinav

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı  ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İşyeri  Hekimliği  ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

SINAVIN ADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı  ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri  Hekimliği  ve İş
Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
SINAV ÜCRETİ
Aday;  35  (otuzbeş) TL  KDV dahil  sınav ücretini  22  Nisan-  03 Mayıs 2013  tarihlerinde;  MEB Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Döner Sermaye İşletmesi’nin  T.C. Ziraat Bankası  Ankara Başkent  Şubesi,
Türkiye  Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya  Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden
herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
SINAV BAŞVURUSU
Sınava girecek aday,  sınav  ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu  22  Nisan-03 Mayıs  2013
tarihlerinde  adayın  son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra
http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır.
Adaylara  ait fotoğraflı  sınav giriş belgeleri;  10  Mayıs 2013  tarihinde    http://www.meb.gov.tr  internet
adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.
SINAV YERİ
ANKARA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
18 Mayıs 2013, Cumartesi günü, Saat: 10.00
SINAV UYGULAMASI
Sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan  A  ve  B  soru kitapçığı
kullanılacaktır.
Adaylar sınava;  fotoğraflı  sınav  giriş belgesi  (10  Mayıs 2013  tarihinde  http://www.meb.gov.tr,
adresinden  alınan),  özel kimlik belgelerinden birisi  (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)  ile
gireceklerdir.  Fotoğraflı sınav giriş belgesi  ve  özel kimlik  belgesi yanında  olmayan adaylar  ile  cep
telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.
Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı
Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
SINAV UYGULAMA DUYURUSU 2
SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
Sınav  öncesinde ve sınav anında  YEĞİTEK tarafından  tedbir alınmasını gerektirecek  herhangi bir  özür
durumuna sahip olan aday/adaylar  var ise, adaya ait sağlık kurulu  raporunun,  özürlü kimlik kartının
kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun  resmi olarak işlenmiş olduğu  nüfus cüzdanı
örneğinin herhangi birisinin  bir nüshasını  bağlı bulunduğu kuruma  ya  da aday resmi bir kurumda
görevli değil ise sınav talep eden  İSGGM’ye  teslim edecek  ve aday  tarafından  elektronik başvuru
ekranından  “özür durumu”  ve  “almak istediği hizmet”  ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir.
Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili
kurum sorumlu olacaktır.
SINAV SORULARI
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı  soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için
ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.
İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO  KONU ADI  YÜZDE (%) ORANI
1  Hukuk  5
2  Genel İSG Konuları  15
3  Mevzuat  30
4  Sağlık  35
5  Teknik  15
A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO  KONU ADI  YÜZDE  (%) ORANI
1  Hukuk  5
2  Genel İSG Konuları  15
3  Mevzuat  30
4  Sağlık  10
5  Teknik  40
3
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
GRUP NO   GRUP ADI
1  İşyeri hekimliği
2  C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
3  B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
4  A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle
okutulacaktır.
Sınava  giren  tüm  adaylar  için  [Puan  = (Doğru  Sayısı  /Soru  Sayısı)  x  100]  formülü
kullanılarak  başarı puanı hesaplanacaktır.
Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına  sahip olacaktır.
Değerlendirme 100  puan  üzerinden  yapılacak,  doğru cevaplar  dikkate alınarak  70  ve  üzeri  puan
alan  aday  başarılı sayılacaktır.
Cevap anahtarında  hata  olması   ve   bu   hususun   komisyon   kararı   ile   b el i rl e n m e si
sonucunda  ilgili  soru/sorular  iptal  edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı  bulunan  soru/soruların,
doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle  değerlendirme yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında hatalı  soru/sorular çıkması durumunda,  hatalı bulunan soru/soruların
şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar  MEB  İletişim Merkezi  ”Alo 147”
telefonundan yararlanabileceklerdir.
Sınavla  ilgili   du yu ru   ve   i l a n l a r   Millî Eğitim Bakanlığı ve  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından  yapılacaktır.
Sınav soru  ve cevap anahtarları  20  Mayıs  2013  tarihinde  http://www.meb.gov.tr  ve
http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır.
Adayların sınav sonuçları  12  Haziran  2013  tarihinde  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü’ne  teslim edilecek,  http://www.meb.gov.tr  ve  http://www.isggm.gov.tr  internet
adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.
SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
Adaylar;  sınav   soru lar ın a  ilişkin   itira z ları nı ,   soru   ve   c e v a p   anahtarlarının
http://www.meb.gov.tr  ve  http://www.isggm.gov.tr  internet  adreslerinde  yayımlanmasından
itibaren    en  geç  3  (üç)  iş  günü  içerisinde,    İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ’ne
yapabileceklerdir.
4
Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  Döner
Sermaye İşletme  Müdürlüğünün  Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540
5083 1150 07 IBAN Nu’lı  hesabına  itiraz edilecek her bir soru için    10  TL (KDV  dahil)
“sorulara itiraz ücreti”  adı altında  yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul
edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Genel  Evrak Servisi  İnönü Bulvarı
No:42 Emek-ANKARA’dır.
Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç  10 (on) gün  içerisinde  İSGGM  tarafından incelenip
sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara  (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin
sonuçların ilanından sonra)    dair itiraz başvuruları;  MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesinin  T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA,  Türkiye Vakıflar
Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi
birine,  “Kurumsal Tahsilat Programı”  aracılığı ile  10 TL (KDV dahil)  “sınav sonuçlarına
itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel  Evrak Servisi İnönü Bulvarı
No:42  Emek-ANKARA’dır.  İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e
iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Süresi  geçtikten  sonra  yapılan  itirazlar  ile  adayın  T. C.  kimlik  numarası,  imza,  adres  ve dekontu
olmayan  dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar  dikkate alınmayacaktır.
Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar  10 (on) gün  içerisinde  YEĞİTEK  tarafından
incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye  bildirilecektir.
Bütün  itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas
alınacaktır.
Başvurusu ya da  sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan, adayların  bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi
kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu  yıl içinde banka
dekontu  ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret   iadesi
alabilecek adaylar Millî  Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla
durumlarını öğrenebileceklerdir.
18  Mayıs 2013  tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul
edilmeyecektir.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

[button color=”blue” link=”http://www.idealisgegitim.com.tr/yonetmelikler/meb-18-mayis-sinav-uygulama-duyurusu.pdf” size=”medium” target=”_blank” font=”arial” align=”left”]PDF dosyayı indirmek için Tıklayınız >>[/button]

 

[divide]

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ | İDEAL İSG | İZMİR İSG | IDEALISGEGITIM.COM.TR

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.